Kina-historie.dk

Den Kinesiske Folkerepublik 1949-76

Resume:

Revolutionen i 1949 blev fejret som befrielsen af det kinesiske folk og genetableringen af Kinas nationale uafhængighed efter "de 100 års ydmygelser" under udenlandsk imperialisme. Den kinesiske økonomi skulle genopbygges og i første omgang skete det efter sovjettisk forbillede, med en statskontroleret planøkonomi og kollektivisering af landbruget og nationalisering af den smule industri som fandtes i Kina.

Det politiske system man etablerede var også skåret efter den sovjettiske model, hvor partiet (KKP) kontrollere statsapparatet og med en politisk centralisme som placerede magten hos den øverste partiledelse. Et politisk system som ikke var fremmed for kineserne efter årtusinders kejserstyre.

Den nye ideologi - socialismen - som skulle understøtte det nye styre, havde dog intet grundlag i kinesisk kultur. Det havde derimod tanken om underkastelse under en stærk centralmagt, som forudsætning for national enhed, fred og stabilitet.

Maos forsøg på med 'Det Store Spring Fremad' (1958-60) at gennemføre en industrialisering af Kinas landområder resultere i en grusom hungers katastrofe som formentlig kostede mere end 30 mio. døde. Maos forsøg på at finde en 'kinesisk udviklingsmodel' med mobilisering af Kinas største ressource , de 5-600 mio. bønder var slået fejl, og gav for en tid plads til mere moderate kræfter i partiet som Deng Xiaoping og Liu Shaoqi.

Mao havde dog gennem borgerkrigen og ikke mindst efter revolutionen i 1949 opnået en heroisk mytologisk status, som den der personificerede det nye selvstændige Kina, og dette udnyttede han nu med iværksættelsen af Kulturrevolutionen i aug. 1966.

Hans nye allierede var de unge studenter som var opflasket med den socialistiske ideologi og som havde lært, at Kinas genforening og befrielse alene kunne tilskrives KKP under Formand Maos ledelse.

Millioner af unge blev i efteråret 1966 mobiliseret som Rødgardister, der iværksatte et voldsomt og til tider blodigt, oprør (ungdoms- !) mod alle autoriteter og enhver "revisionist" eller "kapitalistisk medløber" som blot måtte formodes at gå imod Den Store Rorgænger' Formand Mao. Klassekampen blev nu brugt som et politisk redskab til at genetablere Maos lederskab, og klassefjender kunne findes alle vegne - selv i KKP's øverste ledelse.

Rødgardisterne havde reelt taget magten i Kina, og kun ved militærets mellemkomst og ved at sende millioner af unge ud på landet for "at lære af bønderne", fik man i 1969 bragt Kulturrevolutionen under kontrol. Da Mao dør i september 1976, er Kina endnu et ludfattigt bondesamfund med en befolkning på over 920 millioner, som gennem godt 30 år havde været udsat for den ene politiske kampagne efter den anden, men kun havde opnået meget, meget lidt i materiel forstand.

Kinas ledere 1949-76

Jordreformer og national enhed

 • Genopbygning - støtte fra USSR =('at læne til en side') Koreakrigen => Kina vinder stor prestige int.nat.
 • Jordreformer - > 100 mio. små familiebrug med privat ejendomsret til jord. <=> stor folkelig tilslutning til KKP
 • 1951-52: 'Tre-anti' + Fem-anti' massekampagner mod korruption, bureaukrati, svindel, økonomisk kriminalitet m.v.
 • + 'tanke-reform-kampagner' rettet mod de intellektuelle
Kinas flag
Folkerepublikkens flag. Den røde farve symboliserer revolutionen , den store stjerne Kinas Kommunistparti, mens de fire mindre stjerne repræsenterer de fire klasser: arbejderklassen, bønderne, småborgerskabet og det nationale borgerskab.

1. femårsplan og kollektivisering 1953-57

 • nationalisering af virksomhederne + investering i sværindustrien skal finansieres af landbruget
 • Fra gensidige hjælpehold (5-7 husstande)-> lavere kooperativer (30-50 husstande)-> højere kooperativer / kollektiver (2-300 husstande) <=> ejendomsretten til jord, redskaber og dyr overgår til kollektivet

  1956: >80% af bønderne er nu organiseret i et af de 750.000 kollektivbrug. <=> at partiets kontrol nåede ud til enhver husstand. (=politisering af arbejdslivet)

 • Massekampagner mod reaktionære
  1956 feb. Khrustjovs hemmelige tale - opgør med Stalin kulten -> folkelige oprør i Polen og Ungarn imod sovjetkommunismen -> Mao frygter at lignende oprør skal finde sted i Kina!
 • maj. Mao annoncerer kampagnen: "Lad 100 blomster blomstre , og 100 tankeskoler kappes" forsøg på at mobilisere Kinas intellektuelle bag den øko. udv. ->
  forfatterne kritiserer den sovjetiske socialrealisme som KKP ønsker skal præge kunst og litt. idealer <-> virkelighed
 • 1957 feb: Mao's tale "Om den korrekte behandling af modsigelser indenfor folket" <=>
  også under socialismen findes der klasser / modsigelser i samfundet: antagonistiske (mellem folket og fjenden) og ikke-antagonistiske (indenfor folket) modsætninger. Den sidste type bekæmpes gennem diskussion & kritik, selvkritik og studier (af maoismen) -> enhed.

  Mao - opfordrer til at afsløre og kritisere bureaukratiske partikadrer, som for Mao udgør en nye elite / revisionister, som ikke tjener folket og socialismen.

 • 1957 maj-juni: fri og åben debat i medier + universiteter mv => kritik af partikadrer + KKP + Mao !!! => endegyldige brud mellem de intellektuelle og Mao
 • 'Anti-højre ' kampagnen : (1957) udrensning af intellektuelle og systemkritikere (5 % kvoten) => 400.000 - 700.000 intellektuelle + partikadrer mister deres stilling og position - sendes til politisk genopdragelse på landet! =>
  Social mobilitet for proletariatet, idet hundredetusinde af nye partikadre fra bonde- og arbejderstanden indtager nu ledende poster i KKP
  <=> klassebaggrund > faglig kvalifikationer = "Rød og Ekspert"

Propaganda plakat om kollektiviseringen af landbruget

propaganda plakat om 'det revolutionære højvande' under kollektiviseringen. Kilde: chineseposters.net
Anti-højre'kampagnen 1957. En lokal partileder angribes som 'højre-afviger' / reaktionær under et stormøde i overværelse af 3.000 kollegaer. Metoden var den velkendte: kritik + fordømmelse -> selvkritik -> accept af deklassering og 'genopdragelse

Det Store Spring Fremad 1958-60

 • Mål: at fremme den øko. udv. + decentralisering + at landbruget skal finansiere den industrielle udv.
  Strategi: massemobilisering + ideologiske motivation -> øget landbrugsproduktion gennem stordrift

  1957 okt-nov: USSR's Sputnik 1-2. Khrustjov: inden 15 år vil USSR overgå USA i industriproduktion. Mao i moskva
  Mao: "Inden 15 år vil vi overgå England i stålproduktionen" -> 'Socialistisk kappestrid'

 • Folkekommunerne som selvforsynende med landbrugs- og industrivarer (= 'At gå på to ben') + sundhed + uddannelse + forsvarsmilitser mv
 • Gigantiske vandindvendingsprojekter - 100 mio. kinesere deltager m. hakker, skovl og bambuskurve (se foto)
  Lokal stålproduktion i baggårdsovne (se foto) ->markarbejdet forsømmes -> faldende høstudbytter
  Fælleskøkkener (=ophævelse af familien som den basale sociale enhed)
 • De nye entusiastiske lokale partikadrer indberetter rekordstore (falske) høstresultater -> staten øger indleveringskvoter af fødevarer til staten, som videresælges til bybefolkingerne + eksport
 • akut fødevaremangel i landdistrikterne -> hungersnød 20-40 mio dør af sult og underernæring
 • Bruddet med USSR pga.:
  Krustjovs kritik af Stalin-kulten, og Stalins undertrykkelse
  Krustjovs kritik af D.S.S.F. = Mao = revolutionær romantikker
  Krustjov nægter Kina hjælp til udv af A-våben
  Krustjovs om 'fredelig sameksistens' mellem soc. og kap.
  1960 - Sovjet tilbagekalder 10.000 ingenører og teknikkere fra Kina
Det Store Spring Fremad
Dæmning opføres under Det Store Spring
Det Store Spring Fremad
Vandreservior udgraves nord for Beijing under Det Store Spring. Kilde: Spence 1996,s.179
Det Store Spring Fremad
Baggårdsovne i Henan-provinsen til fremstilling af jern ! kilde: Spence , 1996 s. 181

Den økonomiske genopretning 1962-65

 • De to linjers politik :
  Mao + Lin Biao: For fortsatte politiske -ideologisk kampagner til at øge arbejdsdisciplin + produktionen
  Mao (1962) 'Glem aldrig klassekampen' - Mao skærper sin tale om fortsat klassekamp under socialismen = ledende partikadrer = en ny privilegeret elite (=revisionister = fjernet sig fra socialismens vej = ligheden) => klassefjender!!!

  Deng Xiaoping + Liu Shaoqi: økonomiske incitamenter > ideologiske, accept af lønforskelle + resultatløn, markeds økonomi > statslig styring, private jordlodder, genåbning af markeder i landdistrikterne

  Deng Xiaoping: "Det er lige meget om katten er hvid eller sort, så længe den bare kan fange mus" Mao svækket efter fiaskoen m Det Store Spring

 • 1963 - Den Socialistiske Uddannelseskampagne

  + kampagnen om 'De Fire Renselser' i forh. til lokale partikadres øko. pol. ideologiske og administrative praksis.

  1963: Kampagnen 'Lær af Lei Feng' - den unge KKP'er som gør det til sit livsprojekt at tjene folket <=> socialistisk rollemodel

  1963-65: Uddannelsesreformer; "Gå på to ben" = teori + praksis, pensum afkortes og forenkles ("Hellere rød end ekspert")
  titusinder af unge studenter, lærere og partiledere sendes "ned på landet" i en månedstid for at "lære af bønderne"

  feb 1964: "Lær af Folkets Befrielseshær" hærens politiske skoling (maoismen) som forbillede for alle virksomheder - såvel statslige, kooperative og administrationen

  maj 1964: Forsvarsminister Lin Biao udsender 'Den Lille Røde' med citater af formand Mao ->
  Mao kulten udvikler sig - sangen 'Østen er rød' - hylder Mao Zedong som landet frelser etc etc

Kulturrevolutionen
De to linjer / to fløje i KKPLin Biao med Den Lille Røde
Forsvarsminister Lin Biao - med Den LIlle Røde

Kulturreolutionen 1966-76

 • Baggrund: Maos svækkede stilling i partiledelsen + genopretningspolitikken, som Mao finder 'revisionistisk' (dvs. en afvigelse fra socialismens principper) ->
  Mål: at forsætte revolutionen, dvs. udv. mod kommunisme - ved at afsløre og kritisere alle revisionister, incl. partimedlemmer - høj som lav.
  Det egentlige mål er at svække den moderate fløj (Deng Xiaoping, Liu Shaoqi) og styrke Maos fløj ( de radikale)
 • Aktørerne:
  Regerings- og partikadrer (-ledere) - disse er under angreb / kritik for at være 'revisionister' (kapitalistiske medløbere osv) - nogle støtter de radikale andre de moderate

  Radikale masseorganisationerne: De unge studerende -> Rødgardisterne ('De små djævle') + radikale arbejderforeninger.

  Får støtte fra den senere kendte 'Firebande' under ledelse af Maos kone Jiang Qing og hendes forbindelser til kulturlivet og universiteterne (Firebanden)

  Militæret - Forsvarsmin. Lin Biao og Folkets Befrielseshær ("Rød og Ekspert")

 • Klassestatus er ikke kun defineret ved objektive social kriterier, men ved subjektive politiske ideologiske holdninger. <=> klassefjender = alle som er i opposition til Mao Zedong!

  Hvorfor starter Mao et oprør imod det parti som han selv i 45 år har opbygget?
  Af ideologiske/idealistiske eller personlige magtpolitiske årsager?

 • 1. fase 1965-66:

 • 1965 - sagen om skuespillet om embedsmanden Hai Rui som afskediges for at have kritiseret kejseren -> tolkes af Mao som en kritik af Maos fordømmelse af forsvarsmin. Peng Dehuai i 1959.

  maj 1966: partiledelsen udtaler: 'kontrarevolutionære har sneget sig ind i partiet, regeringen, hæren og de kulturelle miljøer' og 'topledere i partiet med autoritet er slået ind på den kapitalistiske vej'

  juni 1966: Storskriftsplakater på universiteterne:
  'Udryd alle ko-dæmoner og slange-monstre, og alle Krustjov-lignende kontrarevolutionære revisionister, og før den socialistiske revolution til ende'!

  Liu Shaoqi udsender 'arbejdsgrupper' for at sikre partiets kontrol med udviklingen / masserne. -> Fordømmes af Mao som undertrykkelse af 'masserne'
  Mao støtter storskriftplakaterne + Svømmer i Yangzi-floden

 • 2. fase aug-dec 1966:

 • Aug. 1966: Centralkomiteen udsender '16 punkts-programmet' om kulturrevolutionen. Mao's storskriftsplakat: 'Bombarder hovedkvarteret'
 • Rød gardisterne angriber 'De fire gamle' (dvs gamle skikke,vaner, kultur og tænkemåde)
 • 'Den Røde Terror' - Rødgardister kritiserer, angriber og ydmyger partiledere og skolelærere m.v. Anklages for at være revisionister / kapitalistiske hunde -> anklages og fordømmes på offentlige stormøder, papirhatte, selvkritik -> tab af status , stilling -> pol. genopdragelse på landet eller i fabrik ...mord og selvmord
 • Aug-nov 1966: otte massemøder på Tian'anmen pladsen med deltagelse af i alt 13 mio. Rødgardister
 • okt. 1966: Deng Xiaoping og Lui Shaoqi må udøve skriftlig selvkritik
 • 3. fase 1967-68:

 • 1967 : 'Grib magten ' rødgardisterne overtager ledelse af skoler, virksomheder , institutioner m.v.

  De mest radikale rødgardister var de som havde 'dårlig klassebaggrund' (=intellektuelle/borgerlige forældre) og derfor ikke havde let adgang til uddannelse + gode job. Kulturrevolutionen bliver deres chance til at bekæmpe det parti som har holdt dem ude + vise loyalitet til Mao

  Total kaos og anarki præger Kina i takt med at masseorganisationerne (arbejderorg. + rødgardister) overtager ledelse af skoler, virksomheder og regerings- og partiafdeliger!

  feb 1967: forsøg på normalisering : direktiv forbyder overgreb på privatehjem, arrestation og fysisk ydmygelser og mishandling
  Studenterne får besked på at genoptage deres skolegang og arbejderne på at genoptage deres 8-timers arbjdsdag.

  Under møde mellem regerings- og partiledere og Den Kulturrevolutionære Gruppe (Firebanden) skærpes modsætningerne -> yderligere radikalisering af Kulturrevolutionen.

  10. April 1967: Liu Shaoqi's kone, Wang Guangmei, fordømmes under massemøde på Qinghua Universitet i Beijing

  Sommeren 1967: Deng Xiaoping og Liu Shaoqi + deres koner sættes under husarrest.

 • 4. fase 1968-69:

 • 1968: Mao kræver opløsning af Rød Gardisterne - > Militæret / Lin Biao står for opløsningen af rødgardistgrupperne. -> 10 mio. unge sendes på genopdragelse på landet, hvor de kommer til at arbejde med bønderne de næste 5-7 år !
 • marts 1969 : tre grænsetræfninger med USSR + bekymring over USSR's invasion i Tjekkoslovakiet + Brezhnev-doktrinen
 • april 1969: 9. Partikongres: Kulturrevolutionen erklæres for gennemført. Lin Biao udpeges som Maos efterfølger og Liu Shaoqi og Deng Xiaoping afsættes fra alle deres poster.

  Lin Biao og militæret styrket ( eneste org. som partiet kontrolerede) blandt andet gennem de nye administrative enheder, kaldet 'Tre-i-én revolutions-komiteer' bestående af militæret, masseorganisationerne og partikadrer.

Rødgardister på Tian'anmen pladsen i 1966
Rødgardister på Tian'anmen pladsen i 1966 YouTube video

Kulturrevolutionen

Rødgardister på Tian'anmen Sq. i efteråret 1966 - under et af de i alt 8 massemøder hvor millioner af rødgardister hylder Formand Mao

Kulturrevolutionen

Ung kvindelig rødgardist klipper håret af Heilongjiangs provinsguvernør Li Fenwu. Kilde:Li Zhensheng p. 111

Kulturrevolutionen

Ansatte på avisen Heilongjiang Daily, fordømmer Luo Zicheng– leder af en af arbejdsgrupperne – for at modarbejde masserne! (Kilde: Li Zhensheng p. 102-03)

Wang-Guangmei-Qinghua-Universitet-10-04-1967
Wang-Guangmei-Qinghua-Universitet-10-04-1967

Liu Shaoqi's kone, Wang Guangmei, fordømmes på stormøde på Qinghua Universitet 10 april 1967
Hun fængsles efterfølgende og sidder i fængsel til 1979.

1969-76 - Lin Biaos fald, magtkampen om "hvem og hvad"

 • Resultatet af Kulturrevolutionen er at militæret / LinBiao er blevet styrket og ikke masseorganisationerne som Mao havde ønsket det. ->
 • Krigstruslen - dels USA's krig i Vietnam og de stigende modsætning til USSR ( frygt for USSR angreb) -> Tredje Fronts strategien (underjordiske beskyttelsesanlæg opføres) + millioner af mennesker, virksomheder mv. flyttes fra kysterne -> indlandet

  Okt 1969 - Lin Biao sætter Kinas 940.000 tropper i højeste beredskab -> Mao rasende og annulerer mobiliseringen. -> Mao bekymret over Lin's militære kontrol og hans evt. personlige magtambitioner (Statslederposten)

  Mao ønsker en tilnærmelse til USA for at styrke sin position i f.h.t. Sovjetunionen.
  Lin Biao var formentlig modstander af denne nye udenrigspolitiske linje.

 • Arvefølgen ..? Efter 9. partikongres - begynder Mao at udskifte flere af Lin Biaos militære ledere <=> inddirekte kritik af Lin. Lin Biao føler sin position truet -> hans søn planlægger attentat på Mao - planerne afsløres
  13. sept. 1971 -Lin Biao frygter for sit liv og flygter i fly mod Sovjetunionen - flyet styrter ned i Mongoliet.
 • Spørgsmålet om Hvem & hvad?
  Hvem - skal overtage den nu 79-årige Maos plads ?
  Hvad - hvordan vil Kina udv. sig efter Mao? Socialisme eller statskapitalisme - de radikale eller moderates linje?

  Aktørerne i magtkampen : De Radikale (Firebanden) <-> De Moderate ( Zhou Enlai ) <-> De Begunstigede (nye partikadrer fr KR)

  10. Partikongres aug. 1973 - styrkelse af de Radikale

  Zhou Enlai og Mao er begge alvorligt svækkede af sygdom ->
  jan 1974: de Radikale iværksætter kampagnen "Kritiser Lin Biao, kritiser Kongfutze" ( rettet mod Zhou Enlai og Deng Xiaoping)

 • Mao lægger afstand til Jiang Qing og Firebanden

  feb 1975: Deng Xiaoping overtager Premierministerposten fra alvorligt syg Zhou Enlai, og iværksætter programmet "De Fire Moderniseringger"

Kulturrevolutionen

Nixon besøger Mao , feb. 1972

1976 - Jorden ryster

 • jan 1976 - Zhou Enlai dør
  4. apr. Qing Ming Festival - millioner samles på Tian'anmen for at mindes Zhou Enlai
  <=> kritik af Firebanden som stempler mindedemonstrationerne som 'kontrarevolutionære' -> Deng Xiaoping afsættes (for 2. gang)
 • 28 juli 1976 - Jordskælvet i Tangshan - mere end 250.000 døde og 170.000 sårede
 • 9. sept 1976 - Mao dør - en æra er slut ... og hvad nu?
  Hua Guofeng - Mao's officielle arvtager.
Tian'anmen 5 apr 1976
Spontan mindehøjtidelighed for Zhou Enlai, i f.b.m. Qing Ming dagen - v Monomentet for Folkets Helte
kilde:peter-j-griffiths

Mindehøjtidelighed for Mao Zedong

Mindehøjtidelighed for Mao Zedong